Algemene voorwaarden Memories by Marleen   


 

Artikel 1               Definities

 

 1. Memories by Marleen, gevestigd te Putten en ingeschreven onder KvK-nummer 64053644, wordt aangeduid als Memories by Marleen.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Memories by Marleen tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een workshop of online cursus wordt aangeduid als deelnemer.
Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Memories by Marleen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
   
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Memories by Marleen ingeschakelde derden.
   
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
Artikel 3         Aanbod
 1. Wanneer er in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 7 kalenderdagen. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. Memories by Marleen kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer klant kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 5. De datum voor de shoot of productie is pas definitief gereserveerd wanneer het aanbod is geaccepteerd.
Artikel 4         Tarieven en betalingen
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in het aanbod zijn inclusief btw. Eventuele reiskosten buiten Nederland, materiaalkosten, locatie, eventuele nabestelling, wijzigingen in de standaard stijl, kosten voor stockmaterialen en voice-overs zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Wanneer er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Memories by Marleen. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van klant en apart gefactureerd.
 5. Memories by Marleen heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst. 
 6. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht. De definitieve content wordt pas geleverd wanneer de gehele betaling is voldaan.
 7. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 8. Wanneer klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Memories by Marleen op klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.
Artikel 5         Informatieverstrekking
 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is uiterlijk 2 kalenderdagen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar.
 2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Memories by Marleen zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
 5. Klant vrijwaart Memories by Marleen van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.
Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst
 1. Memories by Marleen voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Tijdens een coachingstraject dient klant daarnaast te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van klant.
 3. Memories by Marleen zal klant nooit verplichten iets te doen. Klant dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 4. Klant is op de hoogte van de standaard stijl van Memories by Marleen.
 5. Memories by Marleen is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 6. Wanneer klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
 7. Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot of productie zo gunstig mogelijk zijn.
 8. Wanneer Memories by Marleen bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 9. Wanneer klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot of productie kosteloos opnieuw te doen.
 10. Memories by Marleen zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.
Artikel 7         Wijziging en annulering
 1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Memories by Marleen heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Memories by Marleen is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Memories by Marleen hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft Memories by Marleen het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Wanneer Memories by Marleen verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot en de productie verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, spant zij zich in om vergelijkbare vervanging te regelen. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding. 
 5. Bij coaching zal er worden gezocht naar een zo goed mogelijk alternatief, waaronder de verplaatsing van de overeengekomen datum. Wanneer er niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding.
 6. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Een bewolkte dag is uitdrukkelijk geen reden om de overeenkomst kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
 8. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende voorwaarden:
 • Voorafgaand aan de overeenkomst:
  • Bruidsfotografie:
  • Bij annulering tussen de 20 en 16 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen de 16 en 12 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 40% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering tussen de 12 en 2 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt 60% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 • Overige fotografie en producties:
 1. Bij annulering tussen de 3 en 1 kalenderweken voorafgaand aan de shoot of productie wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 2. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de shoot of productie wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  1. Bij annulering binnen 4 kalenderweken voorafgaand aan een eerste coachingssessie, wordt 30% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij tussentijdse annulering van coaching worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met 30% van datgene wat nog openstaat. 
  2. Bij een losse coachingssessie, al dan niet binnen een traject, kan klant de sessie tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos verzetten. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. 
  3. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door Memories by Marleen kunnen worden doorberekend aan klant.
Artikel 8          Online cursus
 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.
 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Wanneer de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de cursus b2b is aangeschaft.
 3. Voor b2b aankopen geldt het volgende: Omdat Memories by Marleen zeker wil weten dat deelnemers alles uit dit programma kunnen halen zodat de optimale resultaten voor diens bedrijf behaald kunnen worden, werkt Memories by Marleen voor dit programma met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat deelnemer tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kan annuleren. 
 4. Memories by Marleen heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 5. Memories by Marleen komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 6. Voor het geven van de cursus maakt Memories by Marleen gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Memories by Marleen heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 8. Memories by Marleen heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 9. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 10. Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor social media worden gebruikt en Memories by Marleen hierin wordt getagd.
 11. De geleverde informatie blijft het eigendom van Memories by Marleen. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer de content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 12. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Memories by Marleen is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 13. Memories by Marleen kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.
Artikel 9         Workshops
 1. Memories by Marleen is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft hij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar Memories by Marleen geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie.
 3. Wanneer deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan hij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan Memories by Marleen en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
 4. Tijdens de workshop mogen deelnemers beeld- en geluidopnames maken. Wanneer deze beelden op social media worden geplaatst, dient Memories by Marleen getagd te worden. Indien andere deelnemers ook zichtbaar zijn op dit beeldmateriaal is tevens toestemming van hen nodig.
 5. Wanneer deelnemer hinder vormt voor de groep, kan hij worden uitgesloten van deelname en heeft deelnemer geen recht op restitutie.
Artikel 10       Overmacht
 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen. 
 4. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens Covid-19, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Memories by Marleen gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 5. Wanneer Memories by Marleen niet aan alle verplichting uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Memories by Marleen zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.
Artikel 11       Aansprakelijkheid
 1. Memories by Marleen is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Memories by Marleen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
 3. Memories by Marleen is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Memories by Marleen is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 5. Memories by Marleen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 6. Memories by Marleen is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 7. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te shooten of filmen.
 8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd of gefilmd te worden.
 9. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 10. Wanneer klant schade toebrengt aan de apparatuur van Memories by Marleen, dient klant de vervangingswaarde te betalen.
 11. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot of productie kosteloos opnieuw plaatsvinden.
 12. Memories by Marleen is niet aansprakelijk voor complicaties die ontstaan tijdens of na de coachingssessie.
 13. Indien coaching online plaatsvindt, is klant zelf verantwoordelijk voor goed werkende software.
 14. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 15. In het geval dat Memories by Marleen schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Memories by Marleen aan klant in rekening is gebracht in de afgelopen 2 maanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 16. Klant vrijwaart Memories by Marleen tegen aanspraken van derden die verband houden met de door Memories by Marleen geleverde diensten en fotoproducten. 
Artikel 12       Intellectueel eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Memories by Marleen aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Memories by Marleen. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen in de licentieovereenkomst.
 3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant een aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van Memories by Marleen.
 5. Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
   
 6. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters, tenzij anders overeengekomen in de licentieovereenkomst. 
 7. Het staat klant vrij om de voor hem gemaakte content te publiceren mits aan naamsvermelding wordt gedaan.
 8. Het eigendom van de door Memories by Marleen geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.
 9. Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Memories by Marleen een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 10. Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het portfolio van Memories by Marleen wordt verleend via het toestemmingsformulier.
   
Artikel 13       Levering
 1. Memories by Marleen spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
 4. Memories by Marleen zal de content naar eigen inzicht maken en bewerken. 
 5. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van Memories by Marleen.
 6. Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.
 7. Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 8. Memories by Marleen levert de content in een online gallery. Bij minishoots maakt klant zelf een selectie van de content, bij grote shoots en bruiloften maakt Memories by Marleen een selectie van de naar haar inzicht goed gelukte beelden. Memories by Marleen is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (raw) foto- en filmmateriaal aan te leveren.
 9. Wanneer klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is Memories by Marleen hier niet voor aansprakelijk.
 10. Bij overeengekomen pakkettarieven heeft klant recht op 1 revisieronde wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen het gebruikelijke uurtarief.
Artikel 14       Bijzondere bepalingen
 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Indien Memories by Marleen een gehele dag aanwezig dient te zijn op de afgesproken locatie, komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting voor rekening van klant.
 3. Memories by Marleen behoudt het recht om een deel van een shoot of productie te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
Artikel 15       Fotoproducten
 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van leverancier.
 2. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
Artikel 16       Klachten
 1. Klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Memories by Marleen streeft ernaar om binnen 7 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Klachten tijdens een shoot of productie dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, of er is al gebruikgemaakt van een revisieronde binnen de termijn, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 17       Geschilbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Memories by Marleen is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 maanden.

 

Volg op Instagram @memoriesbymarleen en blijf op de hoogte van mijn meest recente werk

MEMORIES by MARLEEN

Marleen de Graaff

contact@memoriesbymarleen.nl